GDPR

Pliant_PROTECȚIA DATELOR PERSONALE.pdf

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare și se aplică direct în toate statele membre ale Uniunii Europene Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, cunoscut și ca GDPR (General Data Protection Regulation).

Regulamentul (UE) 679/2016, în conformitate cu dispozițiile art. 2 alin. (1) din acesta, se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem de evidență a datelor.

În calitatea sa de operator de date cu caracter personal, Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene respectă dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor care privesc în mod direct sau indirect datele cu caracter personal și care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

Legislație – Documente de referință GDPR

Terminologie – definiții, detalierea termenilor, conform GDPR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este operator de date și/ sau procesator de date conform prevederilor Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR).

Activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt desfășurate în scopul implementării/monitorizării programelor/proiectelor, îndeplinirii obiectivelor acestora, precum și în scop statistic, în conformitatea cu regulamentele europene ce guvernează absorbţia fondurilor structurale şi de investiţii.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrează MFE

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene prelucrează numai datele personale necesare în scopurile menționate și solicită persoanelor vizate comunicarea datelor cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul MFE sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice:

În mod excepțional:

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță:

Pentru organizare/derulare evenimente:

Pentru accesarea site-ului Ministerului fondurilor Europene

Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor:

Pentru soluționarea plângerilor/ sesizărilor:

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/ servicii:

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene îşi rezervă dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul MFE, strict în conformitate cu prevederile legale.

 

Sursa datelor cu caracter personal

MFE prin serviciile/ birourile/ compartimentele colectează date personale direct de la persoanele vizate sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează MFE ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Datele personale sunt destinate utilizării de către MFE şi sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.

Datele personale sunt stocate pe perioada necesară pentru scopurile menţionate mai sus, în vederea efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul MFE, ţinând cont de prevederile legislaţiei naţionale şi europene în domeniu, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.